AK Svojakovský, právní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář olomouc, Právní online poradna
hodnocení

GDPR

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti a obchodní partneři,

 

dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Vzhledem k legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

V tomto memorandu se Vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom Vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?
2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
4. Jak byly osobní údaje získány?
5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

 

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@aksvojanovsky.cz nebo na doručovací adrese Dvorek 16, 798 57 Laškov.

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?

 

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

 

Správcem osobních údajů je AK SVOJANOVSKÝ s.r.o., se sídlem Dvorek 16, 798 57 Laškov, identifikační číslo 073 25 231. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@aksvojanovsky.cz nebo na poštovní adrese Dvorek 16, 798 57 Laškov.

 

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v nezbytně nutném rozsahu pro poskytování právních služeb, které si v naší advokátní kanceláři sjednáte. V případě, že vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů, platí, že osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale pouze z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. V případě, že naše kancelář vystupuje jako zpracovatelé osobních údajů, platí, že osobní údaje tato nezpracovává na základě Vašeho souhlasu, ale pouze z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. Tak činíme s přihlédnutím k postavení advokáta a jeho etickým povinnostem, abychom zejména vyloučili poskytnutí právních služeb jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, nebo jemuž jsme již takové právní služby poskytli, anebo aby informace o našem bývalém klientovi nemohly někoho neoprávněně zvýhodnit či naopak.

 

Správce zpracovává osobní údaje k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1písm. b) GDPR). Správce zpracovává osobní údaje o subjektu údajů pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), dále pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V neposlední řadě správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů se souhlasem subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul, zejména v případě zásahu do soukromí subjektu. Správce přijímá souhlas subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout. Neudělení případného souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na uzavřený smluvní vztah s naší advokátní kanceláří, ani na využívání právních služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Právní základ při zpracování osobních údajů vedle GDPR, zak.č. 110/2019 Sb., v platném znění, jsou též české právní předpisy, zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění (tento ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává v rámci své podnikatelské činnosti, a to za účelem uzavírání smluv s klientem a obchodními partnery, plnění práv a povinností stran z uzavřených smluvních vztahů, ochrany práv a právem chráněných zájmů advokátní kanceláře, oslovení zájemců o služby a další nabízení obchodu a služeb klientovi, vedení účetnictví, obecné emailové komunikace, běžné režijní agendy – nákup materiálu a služeb, evidence a archivace.

 

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

 

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 10 tohoto informačního memoranda.

 

4. Jak byly osobní údaje získány?

 

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména ze vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv, z veřejně dostupných zdrojů. Naše webové stránky využívají cookies třetích stran (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Tyto malé datové soubory se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu užívání těchto webových stránek jejími uživateli. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy, a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů internetových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další stranou. Informace o užívání našich stránek vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny a uložen na serverech třetích stran, které budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být poskytnuty dalším osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takové osoby tyto informace zpracovávat třetí stranu. Třetí strana nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit podle své potřeby. Více o cookies na se dozvíte např. na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. Využíváme následující cookies:

PHPSESSID - platné pouze po dobu otevřeného prohlížeče
_ga - slouží pro měření návštěvnosti

 

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

 

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

- základní identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, titul, ulice, město, PSČ, rodné číslo;
- kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, bydliště, ID datové schránky;
- informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů;
- fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

 

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě o poskytování právních služeb.

 

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

 

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a z jiných právních předpisů citovaných v tomto memorandu.

 

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

 

Správce může získané osobní údaje subjektu předat třetí osobně jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu. O jednotlivých příjemcích svých osobních údajů je subjekt transparentně informován.

 

Ve specifických případech činností zpracování pověří správce zpracováním zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost a bezpečnost zpracování. Provádění zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou, která zavazuje zpracovatele vůči správci s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnosti zpracovatele v souvislosti se zpracováním. O předání svých osobních údajů zpracovateli je v rámci daného účelu subjekt údajů informován.

 

Jako advokátní kancelář můžeme nebo musíme osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

- účetním a daňovým poradcům advokátní kanceláře;
- exekutorům pro případ zastupování klienta v exekučním řízení;
- v případě stížnosti České advokátní komoře;
- v případě správy či úschovy svěřených finančních prostředků bance, případně České advokátní komoře;
- v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistné smlouvy;
- dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb plyne, anebo klient k tomuto udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů klienta. Advokát je však až na zákonné výjimky vázán povinností mlčenlivosti.

 

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

 

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

 

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

 

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

 

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

 

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@aksvojanovsky.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Dvorek 16, 798 57 Laškov.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

 

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu

 

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na omezení zpracování

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, a tedy nemohou být využity k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.

 

Obsah tohoto memoranda v oblasti soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme toto memorandum pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.