AK Svojakovský, právní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář AK svojanovský, advokátní kancelář olomouc, Právní online poradna
hodnocení

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky při poskytování právních služeb online

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky při poskytování právních služeb online (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi společností AK SVOJANOVSKÝ s.r.o., IČ: 073 25 231, se sídlem Dvorek 16, 798 57 Laškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107584 jako poskytovatelem právních služeb (dále jen „advokátní kancelář“) a fyzickými či právnickými osobami jako klienty (dále jen „klient“).

 1. Tyto VOP se vztahují pouze a výlučně na smlouvy uzavřené mezi advokátní kanceláří a klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, formou webové stránky advokátní kanceláře https://aksvojanovsky.cz/ (dále jen „Web“).

 1. Pro účely těchto VOP níže používané pojmy mají následující význam:

 1. formulář – elektronický formulář umístěný a vyplňovaný na Webu, pomocí kterého klient objedná právní službu u advokátní kanceláře dle zvolené volby;

 2. služba – způsob, jakým má být právní služba ze strany advokátní kanceláře poskytnuta s tím, že jednotlivé typy služeb a způsob jejich poskytnutí je uveden na Webu, ale i dále v těchto VOP;

 3. cena za poskytnutí právních služeb – odměna advokátní kanceláře uvedená u jednotlivých služeb na Webu;

 4. osoba pověřená poskytováním právní služby – advokát či advokátní koncipient advokátní kanceláře. V odůvodněných případech se na poskytování služby dílčím způsobem mohou podílet též zaměstnanci advokátní kanceláře;

 5. NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 6. Zákon o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

II.
Informační povinnost při uzavření smlouvy distančním způsobem

 1. V souladu s ust. § 1811 odst. 1 a 2 a § 1820 odst. 1 NOZ klient, který je spotřebitelem výslovně prohlašuje, že byl advokátní kanceláří před uzavřením smlouvy s dostatečným časovým předstihem srozumitelným a úplným způsobem seznámen s těmito informacemi:

 1. název, sídlo, a kontaktní údaje (telefon, email) advokátní kanceláře, totožnost advokáta, zastupujícího advokátní kancelář v dané věci;

 2. označení poskytované právní služby a obsah služby, přičemž jeho popis je uveden na Webu advokátní kanceláře a dále v těchto VOP;

 3. cena právních služeb, případně způsob jejího výpočtu a způsob její úhrady. Cena právních služeb je pak odvislá od typu poskytované právní služby a je hrazena formou zálohy s následným vyúčtováním;

 4. způsob platby a způsob plnění právní služby ze strany advokátní kanceláře, což je dále podrobně rozvedeno dále v těchto VOP;

 5. skutečnost, že s poskytnutím služby nejsou spojeny náklady na dodání ve smyslu § 1811 odst. 1 písm. e) NOZ;

 6. údaje o právech z vadného plnění ze strany advokátní kanceláře, jak jsou tyto podrobně rozvedeny dále v těchto VOP;

 7. údaje o době trvání smlouvy a možné podmínky jejího ukončení;

 8. údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně údaje, zda je možno se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 1. Odesláním formuláře klient výslovně prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k uzavření smlouvy za podmínek specifikovanými těmito VOP a je plně svéprávný. Je-li klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, která formulář vyplnila, že je oprávněna klienta v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

III.
Předmět smlouvy a způsob jejího uzavření

 1. Předmětem závazkového vztahu mezi klientem a advokátní kanceláří je poskytnutí právních služeb ze strany advokátní kanceláře klientovi za podmínek a v souladu s těmito VOP, a to za odměnu.

 1. Klient na Webu nejprve zvolí konkrétní službu, o jejíž poskytnutí má zájem. Následně je třeba, aby klient vyplnil všechna pole formuláře. V tomto smyslu se klient zavazuje vyplnit příslušná pole řádně, pravdivě a úplně. Konkrétní obsah služeb vyplývá z obsahu formuláře, v němž klient požadovanou službu specifikuje. Formulář má povahu závazné objednávky, jakmile jej klient odešle ke zpracování pomocí tlačítka „ODESLAT“. Po odeslání objednávky obdrží klient platební údaje. Projev vůle klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet (s výjimkou případů osobní schůzky s platbou na místě).  Za projev vůle směřující k uzavření smlouvy o právní službě se na straně advokátní kanceláře považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu klienta, který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že smlouva o právní službě byla uzavřena. Okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření smlouvy o právní službě se smlouva o právní službě stává účinnou, přičemž její součástí se stávají tyto VOP ve znění účinném k okamžiku odeslání elektronického formuláře klientem.

 1. Klient bere na vědomí, že takto zaplacená cena je zálohou, která bude zúčtována po poskytnutí služby advokátní kanceláře. Po úspěšném provedení platby bude klientovi doručeno potvrzení o provedení platby na email, který uvedl ve formuláři. Případně bude klient emailem informován o tom, že platba neproběhla řádně. Po poskytnutí právní služby bude klientovi doručen daňový doklad na emailovou adresu, kterou uvedl v elektronickém formuláři. Osobní schůzku lze uhradit i hotově po schůzce přímo v advokátní kanceláři.

 1. V případě, že klient je právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou a potřebuje mít na faktuře uvedeno IČO, je klient povinen advokátní kancelář o tomto bezodkladně informovat, aby mu mohla být vystavena faktura doplněná o IČO. Obdobně toto platí i pro DIČ.

 1. Po zaplacení ceny za poskytnutí právních služeb bude dále na emailovou adresu uvedenou klientem zasláno vygenerované číslo objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že advokátní kancelář objednávku učiněnou prostřednictvím formuláře obdržela.

 1. S ohledem na povahu služby, která má být klientovi ze strany advokátní kanceláře poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, klient, který je spotřebitelem vyplněním a odesláním formuláře výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím 14 denní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Klient, který je spotřebitelem tak bere také na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže od smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 písm. a) NOZ.

 1. Klient bere na vědomí, že po odeslání objednávky a předběžném posouzení řešené věci ze strany advokátní kanceláře, je tato oprávněna poskytnutí služby odmítnout, a to nejdéle ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne provedení objednávky klientem. Odmítnout objednávku klienta je advokátní kancelář oprávněna zejména z následujících důvodů:

 1. střet zájmů mezi klientem a advokátní kanceláří,

 2. časová vytíženost advokátní kanceláře,

 3. z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 a § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“),

 4. dotaz klienta z oblasti práva, které se advokátní kancelář nevěnuje,

 5. pokud má advokátní kancelář za to, že by nemohla být právní služba poskytnuta kvalitně a

 6. z jiných důležitých důvodů na straně advokátní kanceláře.

 1. Nedojde-li tedy k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a nebude-li služba poskytnuta, vrátí advokátní kancelář klientovi uhrazenou cenu za poskytnutí právních služeb, a to ve lhůtě do 7 pracovních dnů, od sdělení čísla účtu klientem.

 1. Klient bere na vědomí, že byla-li mu právní služba již poskytnuta, pak nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ. Za poskytnutí služby v případě emailové komunikace se má zejména započetí se zpracováním stanoviska, v případě telefonické konzultace/videohovoru uskutečnění hovoru, v případě osobní schůzky nastudování zaslaných podkladů za účelem schůzky či vykonání alespoň části této schůzky.

IV.
Způsob poskytování právních služeb

 1. Advokátní kancelář nabízí klientovi možnost zvolit si z následujících způsobů poskytnutí online právních služeb: emailem, telefonicky, videohovorem, osobní schůzkou.

 1. EMAILEM: Advokátní kancelář poskytne v daném případě klientovi právní službu tak, že na jím zadaný email odešle odpověď na dotaz specifikovaný klientem ve formuláři ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dní (advokátní kancelář se snaží reagovat na dotazy bez zbytečného odkladu). Nezbytným předpokladem pro optimální náležité odpovědi advokátem je dostatečná specifikace dotazu ve formuláři, která je podkladem pro poskytnutí právní služby. Klient bere na vědomí, že rozsah odpovědi je ze strany advokátní kanceláře limitován zpravidla jednou normostranou A4. Služba se ze strany advokátní kanceláře považuje za splněnou okamžikem odeslání emailu klientovi.

 1. TELEFONICKY: V rámci tohoto způsobu poskytnutí právních služeb zodpoví advokát klientovi jím položený a specifikovaný dotaz ve formuláři. Nezbytným předpokladem pro optimální náležité odpovědi advokátem je dostatečná specifikace dotazu ve formuláři, která je podkladem pro poskytnutí právní služby. Právní služba telefonicky je poskytována v délce trvání max. 60 minut, či po dohodě advokáta a klienta dřívějším ukončením, pokud byl dotaz klientovi zodpovězen i dříve. V případě přesahu stanovené délky trvání bude klient ze strany advokáta upozorněn na to, že stanovený rozsah byl překročen a dále bude pokračováno pouze se souhlasem klienta s dalším účtováním právní služby dle standardní hodinové sazby advokátní kanceláře umístěné na jejím Webu. V případě, že klient souhlas nevysloví, bude poskytování právních služeb po překročení časového limitu ze strany advokáta ukončeno. V případě ukončení hovoru z technických důvodů se zavazuje advokátní kancelář opakovaně kontaktovat klienta a poskytnout službu ve zbývajícím časovém rozsahu. Zmešká-li klient sjednaný termín pro poskytnutí právní služby, sjednají si strany náhradní termín. V případě, že klient neposkytne součinnost ke sjednání náhradního termínu či tento opět zmešká, či v případě, kdy ze strany klienta nebude zajištěno odpovídající technické vybavení pro poskytnutí služby, smlouva zaniká a advokátní kancelář má v takovém případě právo na odměnu ve výši uhrazené zálohy za službu.

 1. VIDEOHOVOR: Právní služba videohovorem je poskytována prostřednictvím přenosu obrazu a zvuku, a to v délce trvání max. 60 minut, či po dohodě advokáta a klienta dřívějším ukončením, pokud byl dotaz klientovi zodpovězen i dříve. V případě přesahu stanovené délky trvání bude klient ze strany advokáta upozorněn na to, že stanovený rozsah byl překročen a dále bude pokračováno pouze se souhlasem klienta s dalším účtováním právní služby dle standardní hodinové sazby advokátní kanceláře umístěné na jejím Webu. V případě, že klient souhlas nevysloví, bude poskytování právních služeb po překročení časového limitu ze strany advokáta ukončeno. V případě ukončení hovoru z technických důvodů, se zavazuje advokát opakovaně kontaktovat klienta a poskytnout službu ve zbývajícím časovém rozsahu. Zmešká-li klient sjednaný termín pro poskytnutí právní služby, sjednají si strany náhradní termín. V případě, že klient neposkytne součinnost ke sjednání náhradního termínu či tento opět zmešká, či v případě, kdy ze strany klienta nebude zajištěno odpovídající technické vybavení pro poskytnutí služby. Smlouva zaniká a advokátní kancelář má v takovém případě právo na odměnu ve výši uhrazené zálohy za službu. Nezbytným předpokladem pro optimální náležité odpovědi advokátem, je dostatečná specifikace dotazu ve formuláři, která je podkladem pro poskytnutí právní služby.

 1. OSOBNÍ SCHŮZKA: Právní služby jsou v takovém případě poskytovány za osobní účasti klienta a advokáta, a to v délce trvání max. 60 minut. Předmětem osobní schůzky je odpověď na klientem položený dotaz ve formuláři. Nezbytným předpokladem pro optimální náležité odpovědi advokátem je dostatečná specifikace dotazu ve formuláři, která je podkladem pro poskytnutí právní služby. Klient bere na vědomí, že obsahem schůzky naopak není podrobný právní rozbor, doplňující dotazy vybočující či rozšiřující položený dotaz ve formuláři. Služba se ze strany advokátní kanceláře považuje za poskytnutou uplynutím stanovené doby, či po dohodě smluvních stran dříve v případě, kdy klientovi již byl jeho dotaz specifikovaný ve formuláři zodpovězen či po dohodě advokáta a klienta dřívějším ukončením, pokud byl dotaz klientovi zodpovězen i dříve. V případě přesahu stanovené délky trvání bude klient ze strany advokáta upozorněn na to, že stanovený rozsah byl překročen a dále bude pokračováno pouze se souhlasem klienta s dalším účtováním právní služby dle standardní hodinové sazby advokátní kanceláře umístěné na jejím Webu. V případě, že klient souhlas nevysloví, bude poskytování právních služeb po překročení časového limitu ze strany advokátní kanceláře ukončeno. Zmešká-li klient sjednaný termín pro poskytnutí právní služby, sjednají si strany náhradní termín. V případě, že klient neposkytne součinnost ke sjednání náhradního termínu či tento opět zmešká, smlouva zaniká a advokátní kancelář má v takovém případě právo na odměnu ve výši uhrazené zálohy za službu.

V.

Cena právních služeb

 1. Cena právních služeb je závislá na způsobu jejího poskytnutí. U jednotlivých způsobů poskytnutí právních služeb je na Webu advokátní kanceláře uvedena vždy cena a rozsah služby, který tato cena zahrnuje.

 1. K úhradě ceny právních služeb je klient oprávněn prostřednictvím bankovního převodu, na kterou bude po vyplnění formuláře přesměrován. K případnému doplatku ceny právních služeb bude klientovi vystavena faktura, která bude advokátní kanceláří zaslána na klientem uvedený email.

 1. Takto zaplacená cena právních služeb je cenou zálohovou, která bude zúčtována po poskytnutí právní služby ze strany advokátní kanceláře. Klientovi bude následně vystaven daňový doklad za úhradu poskytnutých služeb, zohledňující uhrazenou zálohu, a to na klientem ve formuláři uvedený email.

VI.

Ostatní ujednání

 1. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

 1. Poskytování právních služeb se řídí především zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, jejich text je k dispozici na stránkách www.advokatni-komora.cz.

 1. Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti může advokáta klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků, i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

VII.

Ukončení smlouvy

 1. Klient je oprávněn vypovědět smlouvu dle ust. § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Advokátní kancelář je oprávněna smlouvu vypovědět v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii.

 1. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy některou smluvní stranou, bude klientovi jím uhrazená cena (případně její poměrná část) vrácena bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dní ze strany advokátní kanceláře, ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy. Vrácení platby klientovi, bude provedeno na účet sdělený pro tento účel klientem.

VIII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Práva z vadného plnění je klient oprávněn uplatnit emailem, na adresu info@aksvojanovsky.cz.

 1. Práva z vadného plnění či případné stížnosti (dále jen „Reklamace“) musí vždy obsahovat minimálně:

 1. označení klienta,

 2. způsob poskytnuté právní služby (email, telefon, videohovor, osobní schůzka),

 3. specifikace vytýkané vady (a to v takovém rozsahu, aby ji mohla advokátní kancelář objektivně posoudit),

 4. jaký nárok dle NOZ klient uplatňuje.

 1. Reklamaci, která bude mít veškeré požadované náležitosti, se advokátní kancelář zavazuje vyřešit bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. O vyřízení reklamace bude klient ze strany advokátní kanceláře informován emailem.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Klient bere na vědomí, že osoby poskytující právní služby nejsou oprávněny bez výslovného souhlasu klienta ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých klientem. Klient dále bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz klienta. Klient bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

 1. Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je advokátní kancelář pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 50 mil. Kč.

 1. Klient bere na vědomí, že osoby poskytující právní služby v rámci advokátní kanceláře mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Osoby poskytující právní služby se v této souvislosti zavazují vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

 1. Tyto VOP jsou dostupné na webových stránkách advokátní kanceláře a nabývají účinnosti dne ______ 2022.

 1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

 1. Smlouva o poskytování právních služeb mezi advokátní kanceláří a klientem a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ a zákonem o advokacii.