K vydání bezdůvodného obohacení zaměstnance - rozsudek NS sp.zn. sp. zn. 21 Cdo 1775/2013

Admin

V projednávané věci bylo z rozhodnutí soudů, jimiž bylo zaměstnavateli uloženo zaplatit zaměstnankyni náhradu mzdy, jednoznačně patrno, že při výpočtu náhrady mzdy, která zaměstnankyni náležela z neplatného rozvázání pracovního poměru, soudy vycházely z příslušných ustanovení tehdy platného zákoníku práce a zákona o mzdě a stanovily náhradu mzdy v tzv. hrubé výši. Z obsahu uvedených soudních rozhodnutí zaměstnankyně musela poznat, že náhrada mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru jí byla přiznána v tzv. hrubé výši, a ze svých osobních zkušeností a jako "dlouholetá účetní" musela vědět, že z této náhrady mzdy je zaměstnavatel povinen uskutečnit "povinné odvody". Jestliže jí zaměstnavatel vyplatil celou přisouzenou částku, musela za výše popsaných okolností předpokládat, že v rozsahu, v jakém byl zaměstnavatel povinen provést z přisouzeného plnění srážky na "povinné odvody", vyplatil zaměstnankyni peněžité plnění omylem. Odvolací soud tedy správně uzavřel, že zaměstnankyně je povinna tímto způsobem získané bezdůvodné obohacení vydat. To, zda zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, je věcí konkrétního posouzení každého jednotlivého případu; rozhodné skutečnosti v tomto směru je povinen tvrdit a za řízení prokázat zaměstnavatel.